Loading...

Home

UAB "Solimeta"

Solimeta UAB is a company with extensive experience in steel sandblasting and painting. We always search for the best solutions. Our highly qualified team is capable of handling even the most complex projects. We are flexible in our approach to work and accept a variety of types of orders.

We can help you realize your ideas.

We aim to meet our customers’ needs and create long-term relationships. We strive to be a valuable and reliable partner. 

Why you should choose us?

We are a company focused on innovation and continuous development. Customers appreciate our flexibility, reliability, and willingness to meet customer needs.

Workers for a long or short time projects

We have huge experience working in foreign countries

Large network of sandblasters and painters

Services

Solimeta UAB offers painting and sandblasting of metal structures, oil tanks, and ships hulls.

We have many workers for a long or short time sandblasting-painting jobs. We could help to deal with many various projects.

• • •

We perform quality work, rapidly respond to your queries, and offer advice and competitive prices.

» Grand blocks painting

» Sandblasting wind turbines

» Metal industry jobs

» Metal structure sandblasting, preparation for painting and painting

» Ships sandblasting and painting

» Scaffolding

 

We also sell work clothes (disposable caps, suits, multiple types of coveralls).

Works

“UAB Solimeta” is the main partner with Stema OY since
 2012  years by doing sandblasting and painting works for newly build icebreakers (from 506 till 514 order) in Arctech company.

Occupational safety

Our employees attend appropriate courses. Once completed, they receive course completion certificates.

These courses are designed to:

 • Improve the team’s safety standarts
 • Strengthen the teamwork between workers and the company
 • Provide basic information on occupational safety and health
 • Engage and motivate employees
 • Reduce work-related accidents

 

We believe that staff training encourages workers to be responsible and improves the quality of their work.

Career

At this moment we need

Sandblasters – painters

Advantages:

 • Work experience in ship sandblasting-painting
 • Language – English

 

The company offers:

 • Stabile and competitive salary according to your competenc levels
 • All social benefits
 • Accommodation costs covered
 • Compensation for travel expenses to and from the work location

 

CV you can send on e-mail giedre@solimeta.lt or call phone +370 678 02044

Contact us

Kestutis Nutautas

Director

E-mail
kestutis@solimeta.lt
Phone
+370 603 07 347
Company information

Adress
Bijūnų str. 8  , Klaipeda
LT91204, Lithuania
-
Company code 302592596

VAT code LT100006481815

Account Number LT977300010125917114

AB Swedbank, bank code 73000

SWIFT code HABALT22

Giedre Pasilienė

Administrator

E-mail
giedre@solimeta.lt
Phone
+370 678 02 044
Agnė Nutautė

Manager (Lithuania)

E-mail
info@solimeta.lt
Phone
+370 607 89 065
GABRIELĖ liucija PETKUTĖ

Administrator

E-mail
giedre@solimeta.lt
Phone
+370 678 02 044

UAB "Solimeta"

UAB Solimeta  – kompanija turinti didelę darbo patirtį plieno smėliavimo ir dažymo srityse. Nuolatinis geriausių sprendimų ieškojimas. Aukšta darbuotojų kvalifikacija padeda įgyvendinti sudėtingus projektus. Turime lankstų požiūrį, tad imamės įvairaus pobūdžio darbų.

Jei turite idėjų – mes mielai pasiūlysime reikiamas paslaugas toms idėjoms įgyvendinti.
Dirbame siekdami užtikrinti mūsų klientų poreikių įgyvendinimą ir palaikyti ilgalaikį bendradarbiavimą.

Kodėl kreiptis į mus?

Tai kompanija siekianti naujovių ir nuolatinio tobulėjimo. Klientai vertina mūsų lankstumą ir patikimumą, prisitaikome prie užsakovo poreikių.

Turime darbuotojų ilgalaikiams ir trumpalaikiams projektams

Didelis dažytojų-smėliuotojų tinklas

Didelė patirtis užsienio šalyse

Paslaugos

UAB Solimeta atlieka metalo konstrukcijų, naftos rezervuarų, tiltų, laivų dažymo ir smėliavimo darbus.

Turime platų darbuotojų spektrą įvairiems trumpalaikiams ar ilgalaikiams smėliavimo – dažymo darbams.

• • •

Įsipareigojame darbus atlikti kokybiškai, užtikrinti operatyvius atsakymus ar konsultacijas ir pasiūlyti konkurencingas kainas.

» Laivo blokų dažymas

» Vėjo jagainių smėliavimas

» Metalo industrijos darbai

» Metalinių konstrukcijų smėliavimas ir paruošimas dažymui, bei dažymas

» Laivų smėliavimas ir dažymas

» Pastolių statymas

Pas mus taip pat galite įsigyti darbo rūbų (kepurės, vienkartiniai darbo kostiumai, daugkartiniai darbo kostiumai).

Darbai

“UAB “Solimeta” nuo 2012 metų yra pagrindinis Stema OY partneris atliekant smėliavimo – dažymo darbus naujai statomiems ledlaužiams (nuo 506 iki 514 užsakymo) Arctech kompanijoje.

Darbų sauga

Kompanija siekia užtikrinti saugią aplinką ir saugų darbuotojų elgesį atliekant paskirtą užduotį. Tad darbuotojai siunčiami į kursus, kuriuos baigę gauna kursų baigimą patvirtinantį dokumentą. Šie kursai skirti:

 • Pagerinti kolektyvinio darbo saugumą
 • Pagerinti praktinį bendradarbiavimą tarp darbuotojų ir kompanijos
 • Teikti pagrindinę informaciją dėl darbuotojų saugos ir sveikatos
 • Kelti darbuotojų susidomėjimą ir motyvaciją darbui
 • Sumažinti su darbu susijusių nelaimingų atsitikimų atvėjų

Esame įsitikinę, kad darbuotojų mokymai paskatina ir pačius darbuotojus atsakingiau žiūrėti į darbą ir taip kokybiškiau kiekvienas atlieka savo pareigas.

Karjera

Šiuo metu ieškome

Smėliuotojų – dažytojų

Privalumai:

 • Darbo patirtis laivų smėliavimo-dažymo srityje
 • Bendravimas anglų kalba

Įmonė siūlo:

 • Stabilų, bei konkurencingą atlyginimą atitinkantį Jūsų kompetenciją
 • Visas socialines garantijas
 • Apmoka apgyvendinimo išlaidas
 • Kompensuoja komandiruotės išlaidas

Gyvenimo aprašymą siųsti giedre@solimeta.lt arba skambinti telefonu +370 678 02044

Kontaktai

KĘSTUTIS NUTAUTAS

Direktorius

El. paštas
kestutis@solimeta.lt
Mobilus
+370 603 07 347
ĮMONĖS REKVIZITAI
Adresas
Bijūnų g. 8, Klaipeda
LT91204, Lietuva
-
Įmonės kodas 302592596

PVM kodas LT100006481815

A./s. LT977300010125917114

AB Swedbank, banko kodas 73000

SWIFT kodas HABALT22

GIEDRĖ PAŠILIENĖ

Administratorė

El. paštas
giedre@solimeta.lt
Mobilus
+370 678 02 044
AGNĖ Nutautė

Vadybininkė (Lietuva)

El. paštas
info@solimeta.lt
Mobilus
+370 607 89 065
GABRIELĖ LIUCIJA PETKUTĖ

Administratorė

El. paštas
giedre@solimeta.lt
Mobilus
+370 678 02 044

ЗАО "Solimeta"

ЗАО Solimeta – компания, имеющая большой опыт работы в области пескоструйной обработки и покраски стали. Постоянный поиск оптимальных решений. Высокая квалификация работников помогает реализовать сложные проекты. Гибкий подход позволяет выполнять работы различного характера.

Если у Вас есть идеи – мы с удовольствием предложим необходимые услуги для воплощения этих идей.

Работаем, стремясь осуществлять потребности наших клиентов и поддерживать долгосрочное сотрудничество.

Зачем обращаться к нам?

Компания стремится к новшествам и постоянному совершенствованию. Клиенты ценят нашу гибкость и надежность, мы приспосабливаемся к потребностям заказчика.

Располагаем персоналом для реализации долгосрочных и краткосрочных проектов

Широкая сеть маляров-пескоструйщиков

Большой опыт работы в зарубежных странах

Услуги

ЗАО Solimeta выполняет работы по пескоструйной обработке и покраске металлоконструкций, резервуаров для нефти, морских судов.

Располагаем обширным штатом работников для выполнения различных долгосрочных и краткосрочных работ по пескоструйной обработке и покраске.

• • •

Обязуемся выполнять работы качественно, обеспечивать оперативные ответы или консультации и предлагать конкурентные цены.

» Пескоструйной обработке секции корабля

» Ветерные электростанции

» Металлопромышленасть

» Пескоструйная обработка металлоконструкций и подготовка к окраске, а также покраска 

» Пескоструйная обработка и покраска морских судов

» Установка строительных лесов

У нас Вы также можете приобрести рабочую одежду (кепки, одноразовые рабочие костюмы, многоразовые рабочие костюмы).

Работы

“UAB SOLIMETA является основным партнером Stema OY с 2012 года, выполняя пескоструиные и покрасочные работы для новых ледоколов (от 506 до 514 заказa) в компании Arctech.”

Профессиональная безопасность

Компания стремится обеспечить безопасную среду и безопасность труда  работников при выполнении полученного задания. Поэтому мы направляем работников на курсы, после которых им выдается документ, подтверждающий их окончание. Эти курсы направлены на:Повышение безопасности коллективной работы

 • Повышение безопасности коллективной работы 
 • Оптимизацию практического сотрудничества между работниками и компанией
 • Предоставление основной информации о безопасности труда и здоровья работников
 • Повышение заинтересованности и мотивации работников к работе
 • Уменьшение числа несчастных случаев, связанных с работой

Мы убеждены, что обучение работников стимулирует более ответственный подход самих работников к труду,  и побуждает их более качественно выполнять свои обязанности.

Карьера

В настоящее время ищем:

Пескоструйщиков-маляров

Преимущества:

 • Опыт работы в области пескоструйной обработки-покраски морских судов
 • Общение на английском языке

Предприятие предлагает:

 • Стабильное и конкурентное вознаграждение, соответствующее Вашей компетенции
 • Все социальные гарантии
 • Оплату расходов на проживание
 • Компенсацию командировочных дорожных расходов

Информацию можете прислать по почту giedre@solimeta.lt или звонить +370 678 02044

Контакты

Кестутис нутаутас

Директор

Эл. почта
kestutis@solimeta.lt
Мобильный
+370 603 07 347
Информация о компании
Адресс
биюну 8. улица, Kлайпеда
LT-92211, Литва
-
Код компании 302592596

НДС код LT100006481815

Р/С LT977300010125917114

AB Swedbank, код банка 73000

SWIFT код HABALT22

Гедре Пашилене

Администратор

Эл. почта
giedre@solimeta.lt
Мобильный
+370 678 02 044
Агнė Нутаутė 

Менеджер

Эл. почта
info@solimeta.lt
Мобильный
+370 607 89 065
ГабриэлЕ Петкуте

Администратор

Эл. почта
giedre@solimeta.lt
Мобильный
+370 678 02 044